PROJEKTY

Šablony OP VVV II.

Název projektu:                                     Jdeme s dobou

Registrační číslo projektu:                    CZ. 02. 3. 68/0.0/18_063/0009743 

Doba realizace projektu:                        1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové způsobilé výdaje :                     688 572, -Kč

 

CÍLE PROJEKTU

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu
  • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem
  • větší individualizaci výuky
  • rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků
  • podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů

 

AKTIVITY PROJEKTU:

AKTIVITY PRO MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin –  čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků  MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

AKTIVITY PRO ZŠ:

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

Klub pro žáky ZŠ

a) čtenářský klub

b) klub zábavné logiky a deskových her

c) klub komunikace v cizím jazyce

d) badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

 

AKTIVITY PRO ŠD:

Projektový den mimo ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Projektový den ve ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Klub pro účastníky ŠD   

a) čtenářský klub

b) klub zábavné logiky a deskových her

c) klub komunikace v cizím jazyce

d) badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Vzdělávání pedagogických pracovníků  ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnická výchova

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Informace o výstupech budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

PŘILOŽENÉ SOUBORY:

POVINNÁ PUBLICITA EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ