Roční plán družiny

 

 Celoroční tematický plán ŠD

(školní rok 2018/2019)

 ZÁŘÍ

 • Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD
 • Poučení o pravidlech a bezpečném chování v prostorách školy, jídelny, školní zahrady a hřiště
 • Poučení o bezpečném chování při přesunu do jídelny (základní pravidla silničního provozu) a při pracovních činnostech
 • Zásady společenského chování (oslovení, zdravení, poděkování, omluvy…)
 • Vzájemné seznámení dětí, seznamovací hry (např. Na jména, Místo vedle mě je volné…)
 • Poslech pohádek a příběhů s podzimní tématikou
 • Vzpomínáme na prázdniny-výtvarné zpracování zážitků z prázdnin, prohlížení turistických a prázdninových deníků, pohlednic, rozhovory s dětmi
 • Podzimní výzdoba prostor ŠD a šatny (práce s papírem)
 • Seznámení s podzimními pranostikami a tradicemi sv. Václava a sv. Matouše
 • Vycházky do okolí školy, pozorování měnící se přírody, sběr přírodnin
 • Sportovní a pohybové hry v tělocvičně a na hřišti (např. Myši z díry ven, Na jelena…)
 • Podzimní piknik v přírodě 2. září

ŘÍJEN

 • Spontánní odpočinkové aktivity dětí na koberci (námětové a manipulační hry, konstruktivní činnosti se stavebnicemi, společenské a stolní hry, tématické omalovánky, volné kreslení)
 • Práce s dětskou knihou a časopisem, četba, poslech pohádky
 • Navazování a upevňování vztahů mezi dětmi, rozvoj kamarádských vztahů prostřednictvím společných rozhovorů, her
 • Prohlubování hygienických návyků (použití kapesníků, WC, stolování…)
 • Hry pro rozvoj zrakového vnímání a paměti (Šla babička do městečka, Kimova hra)
 • Seznámení mladších žáků s prvky dětské jógy (Podzimní pohádka v tělocvičně)
 • Poučení o chování žáků v přírodě, environmentální výchova
 • Vycházky do okolí školy a lesa spojené se sběrem přírodnin, pohybové hry v přírodě
 • Pouštění draků za OU, stavění domečků pro lesní skřínky z přírodnin
 • Určování stromů a jejich plodů
 • Malování na kaštany a dýně, výroba Dýňáka, tvoření z papíru (dýně, ježek, veverka, drak…)
 • -5. 10. 2018 Zvířátkový týden v družině (Pohádka Jak se jim Šulískek okoukal a její rozbor, rozhovor s dětmi, malování domácích mazlíčků, výroba kočky a pejska z papíru…)

LISTOPAD

 • Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi v souvislosti se svátkem sv. Martina a blížícím se počátkem Adventu (Čtení a poslech příběhů, rozhovory se žáky)
 • Tématické omalovánky, volné kreslení a spontánní hry žáků na koberci
 • Konstruktivní činnosti (pokus o postavení co nejvyššího komína ze stavebnice – Kapla, Seva, Jovo…)
 • Hry pro rozvoj smyslového vnímání- hra „Na vinaře“- poznávání nápojů podle chuti
 • Výroba domácí modelíny („pečeme“ svatomartinské rohlíčky, vánoční cukroví, motáme vánočku)
 • Výroba svatomartinské lucerny, koníka, práce s papírem
 • Hry a experimenty s barvami- zapouštění barev, tiskání, frotáž listů
 • Vycházky do přírody, pohybové hry v přírodě, sběr přírodnin k dalšímu tvoření (housenka z listí)
 • Závody „koníků“ v tělocvičně, svatomartinské hry a soutěže
 • Přípravy na Vánoční jarmark (nácvik zimních písní, Vánoční tvořen)

PROSINEC

 • Vánoční výzdoba prostor ŠD, šatny a chodby (práce s papírem)
 • Povídání u adventního věnce, seznámení s vánočními zvyky a tradicemi a jejich realizace v ŠD(pojem Advent, zdobení vánočního stromečku, lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek…)
 • Seznámení s knihou Zbyňka Malinského Vánoční pohádky, četba, poslech, rozhovory o přečteném
 • Zpěv a poslech vánočních koled
 • Tématické omalovánky, volné kreslení a společenské hry na koberci
 • Práce s domácí modelínou-pečeme vánoční cukroví a vánočku
 • Rozhovory s dětmi o jejich přáních, psaní dopisů Ježíškovi, návštěva pošty
 • Výroba drobných dárečků pro kamaráda a rodiče
 • Výroba sněhuláků z netradičního materiálu
 • Pohybové hry na sněhu, bobování, jízda na kluzácích, vycházka po obci
 • Soutěživé hry v tělocvičně (Čertovská honička, Na vločky, Na úklid…)
 • Relaxační hry, hry s padákem, pantomima
 • Hra na Andělíčka- rozvoj kamarádských vztahů mezi dětmi
 • 12. Ježíšek v ŠD

LEDEN

 • Rozhovory se žáky o prožití vánočních prázdnin
 • Seznámení s tradicí Třech králů – zpěv písně, výtvarné ztvárnění postav různými technikami, překážková „Tříkrálová“ dráha v tělocvičně
 • Povídání o zimních a letních sportech, navrhování oblečení pro sportovce
 • Rozvoj smyslu žáků pro fair play, dodržování pravidel při jakýchkoli hrách
 • Kvízy, hádanky a doplňovačky na téma sport a péče o vlastní zdraví
 • Pantomima a pohybové hádanky, cvičení s říkankou
 • Poučení o bezpečnosti- zásady předcházení úrazů
 • Vycházky do okolí školy a pobyt na školní zahradě, hry se sněhem a na sněhu, didaktické hry se zimní tématikou
 • Čtení a poznávání stop ve sněhu, pozorování změn v přírodě
 • Výtvarné zpracování zimní krajiny
 • Péče o zvířata v zimě- ptačí krmítko, vycházka ke krmelci
 • Výstava „Moje oblíbená hračka“ – aneb s čím si doma nejraději hraju
 • Malování na sníh

ÚNOR

 • Hry a činnosti umožňující žákům rozlišovat, co jejich zdraví prospívá a co škodí (poslech čtených pohádek a příběhů, rozhovor, dramatizace…), zásady zdravého životního stylu
 • Prohlubování hygienických návyků žáků (použití kapesníku při nachlazení, zakrývání úst při kašli, mytí ovoce před jídlem…)
 • Dodržování bezpečnosti při pohybových aktivitách v tělocvičně i venku na sněhu, Zásady první pomoci
 • Míčové hry v tělocvičně, pohybové a sportovní hry s pravidly, dechová a relaxační cvičení
 • Hry pro rozvoj všech smyslů
 • Spontánní aktivity dle potřeb a přání dětí odstraňující únavu po vyučování (námětové hry v kuchyňce, na obchod, konstruktivní činnosti se stavebnicemi)
 • Seznámení s tradicí masopustu
 • Tematické omalovánky, práce s modelínou, výroba škrabošky
 • Výroba dekorací (papírové řetězy) na Obecní karneval
 • 2. Soutěž v přednesu vtipů

BŘEZEN

 • Jarní výzdoba oken školy, ŠD, šatny a přilehlých prostor
 • Čtení z oblíbených knih dětí, rozhovory o hlavních postavách knihy, ilustrace, dramatizace
 • Výroba záložky do knížky
 • Práce s odpadovým materiálem, netradiční výtvarné techniky (kašírování)
 • Příprava na nadcházející zahrádkářskou sezonu (setí), pozorování klíčících semínek, péče o sazenice
 • Vycházky do přírody- pozorování změn v přírodě, přírodovědné hry a aktivity
 • Sportovní hry v tělocvičně, dětská jóga, relaxace
 • 3.2018 Pexesiáda

DUBEN

 • Duben je měsíc lesů a dopravní bezpečnosti
 • Spontánní činnosti a aktivity žáků odstraňující únavu z vyučování, motivované probíhajícími změnami v přírodě, přicházejícím jarem, navozující pocit pohody, příznivě ovlivňující vztahy mezi žáky a vztah žáků k jejich nejbližšímu okolí a přírodě (poslech a četba pohádek a příběhů, rozhovory, práce s knihou, časopisem a obrázkovým materiálem, námětové hry dětí, tělovýchovné chvilky, relaxace, pobyt na školní zahradě…)
 • seznámení s jarními a velikonočními zvyky a tradicemi a jejich realizace (Pletení pomlázky, barvení vajec, výroba velikonočního přání, vynášení Morany…)
 • Seznámení s pravidly dopravní výchovy pro chodce a malé cyklisty (bezpečná cesta do školy a ze školy)
 • Pravidla chování na ulici, chůze po chodníku a v organizované skupině
 • Konstruktivní činnosti na koberci, práce se stavebnicemi- montáž, demontáž
 • Vycházky po obci, sledování dopravních situací, dopravní značky
 • Úklid okolí školy, vycházka do přírodní rezervace V dole
 • Poznávání prvních jarních kytiček
 • Škola čar a kouzel aneb čarodějnice v ŠD
 • Malování na chodník

KVĚTEN

 • Četba a poslech příběhů, rozhovor o významu rodiny, o poslání maminky
 • Výroba přáníčka a dárečku ke svátku maminek
 • Příprava na závody v lehké atletice (sportovní hry na hřišti)
 • Vycházky do přírody, pozorování ptáků a hmyzu, přírodovědné hry
 • Péče o školní pozemek (kypření půdy a okopávání, pletí, zalévání…)
 • Pohybové hry na školní zahradě, fotbal na hřišti, překážková dráha v přírodě
 • Sportovní hry s náčiním (švihadla, obruče, míče)
 • Hry našich babiček- Skákání panáka, gumy, kuličky…
 • Jarní piknik v přírodě

ČERVEN

 • Letní výzdoba oken školy, prostor školní družiny a chodby
 • Vypravování, předčítání a odpočinek na školní zahradě, hry dle výběru dětí
 • Dobrodružná výprava do přírody, „Šipkovaná“ s úkoly, poznávání a sběr bylin
 • Letní hry na školní zahradě, malování na chodník, skákání panáka, přes švihadlo, hry s míčem a vodou
 • Péče o školní pozemek, sklizeň úrody, výroba pampeliškového medu
 • „Co všechno umím?“ – procvičování vědomostí žáků prostřednictvím křížovek, rébusů a hlavolamů, hádanky pro děti
 • Výtvarné a pracovní činnosti „Co rád kreslím?“
 • Poučení o bezpečnosti během nadcházejících prázdnin (pobyt u vody a ve vodě, v přírodě, stanování…)
 • Seznámení se zajímavostmi v okolí obce, práce s knihou, encyklopedií a mapou
 • Batikování
 • Tajný výlet školní družiny
 • Rozloučení se školním rokem aneb Družinový Silvestr

Zpracovala: Patrycja Ewa Šramm